گزیده ای از استفاده از سهام با عملکرد بالا می تواند استراتژی باریک و کاربرد ابرهای ایچیموکو در تعیین زمان ورود و خروج چنین سهام

  • 2022-10-7

بازار سرمایه پیوند بین بازار پولی و بازار مالی است. یکی از علل عقب ماندگی کشور در بحث رشد و توسعه اقتصادی ضعف و جاودانگی بازار سرمایه و بی ثباتی اقتصادی بازار حساس سرمایه فقدان دانش مالی و مهارت سرمایه گذار را تشکیل می دهند طنز تلخی است که نمای واقعی وضعیت فعلی بازار را نشان می دهد. از دیگر عوامل موثر بر رشد اقتصادی میتوان به افزایش مشارکت نیروی کار متخصص اشاره کرد. کسب دانش و مهارت به ویژه کار عمیق با مطالعه مداوم و متمرکز همراه با کسب تجربه حاصل خواهد شد. با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور بخصوص در طبقه تحصیل کرده که قادر به شناسایی و ایجاد رابطه منطقی بین محافل مخفی تعلیم و تربیت و مهارت و تخصص نیست و با دانستن این واقعیت که در عصر اطلاعات و با توجه به شرایط سخت اشتغال جایی برای تفکر کارمندان دولت برای خلاص شدن از شر این گرداب فکری و پرورش کارافرینی و سرمایه گذاری وجود ندارد, یکی از روشهای علمی جامع و موفق مشتق شده از دو استراتژی امریکایی و ژاپنی با جنبه کاربردی و در بحث تصمیمگیری انتخاب و مدیریت سبد سهام کارا در بازار سرمایه مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوبی نظری با تفکر اینکه مخاطبان این روش عموم مردم هستند با هر میزان سرمایه اونیل (مخترع استراتژی کن اسلیم) و با تفکر اینکه این سیستم در فواصل زمانی مختلف کارا است گویچی هوسودا (طراح ایچیموکو) را طراحی کرده اند. این سیستم جامع زمانی مشکل ساز خواهد بود که توسط سرمایه گذارانی که دانش و مهارت لازم برای تجزیه و تحلیل صحیح را ندارند به عنوان وسیله تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به این واقعیت است که استراتژی اونیل مانند وارن بافت (اعجوبه بازار سرمایه), تمرکز بر روی یک یا دو شرکت ترجیح در یک دوره بلند مدت (سرمایه گذاری متمرکز), و دانستن است که راه اساسی نقش حیاتی در استراتژی بوفه و استراتژی اونیل است, فکر فکر اونیل ترین تمایل به رشد و کیفیت رویکرد, و در استراتژی بوفه, ارزش و کیفیت روش بیشتر مشاهده, با توجه به تفکر این دو محقق, وابسته متغیر میخ است. این نسبت یکی از شاخصهای اصلی سرمایهگذاری شرکت پارس (رشد با قیمت مناسب) است.

این روش سرمایه گذاری بین روش ارزش و روش رشد (وارن بافت و تفکر اونیل) است. در روش گارپ سرمایه گذار سهام را جستجو می کند که ارزش بازار کمی کمتر از ارزش ذاتی است و همچنین دارای پتانسیل رشد پایدار و پایدار است. در واقع در این روش سرمایهگذار به جستجوی سهام هم با قیمتش میپردازد و هم با روشهای رشد در وضعیت متعادلتری نسبت به روشهای ارزش و رشد قرار میگیرد.

در بخش 1 پژوهش رابطه بین معیارهای باریک قوطی و نسبت قیمت به سود به نرخ رشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش رابطه بین این نسبت به عنوان یک عامل بنیادی که در ساختار خود نرخ رشد سود تقسیمی به عنوان یک عامل اساسی در نظر گرفته شده است و می تواند استراتژی باریک را به عنوان ترکیبی از مدل بنیادی (با ایده رشد و سرمایه گذاری کیفی) و مدل فنی مورد ارزیابی قرار دهد. مطالعه موردی شامل کلیه صنایع تولید مواد پایه (مواد شیمیایی, فلزات پایه, مواد معدنی فلزی) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس طی سالهای 2013-2017 است که بر اساس همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تابلویی و مقطعی است. متغیرهای توضیحی این مطالعه شامل رشد سود فصلی, میانگین رشد سود پنج ساله, نسبت بازده حقوق صاحبان سهام, نسبت بازده دارایی, قیمت جدید بالا, درصد سهام شناور, ضریب بتا, تعداد روزهای خرید قانونی (حداقل 70%). ایویز نسخه 9 نرم افزار برای تست فرضیه مورد استفاده قرار گرفت. در بخش 2 این پژوهش سهام با عملکرد بالا بر اساس استراتژی قوطی باریک انتخاب شده و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج این سهام بر اساس سیستم تراکنش ابرهای ایچیموکو (استراتژی کراس اوور تنکان سن / کیجون سن) تعیین می شود. در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون رابطه بین قیمت سهام در زمان تعیین (ورود و خروج) و بازده سهام تعیین می شود. به عنوان هدف از سرمایه گذاری است که به کسب سود, در این بخش بازده فصلی و سالانه در سهام انتخاب شده تجزیه و تحلیل و با بازده فصلی و سالانه سهام از ارزیابی 3 شاخص شناخته شده بازار (شاخص درپوش وزنی, شاخص قیمت وزنی, و شاخص 50 شرکت های فعال).

نتایج و بحث با توجه به نتایج تست فرضیه در بخش اول این مطالعه فرضیه های 1 و 3 تایید شده است. فرضیه 1 این مطالعه نشان می دهد که: بین رشد فصلی بیش از 20 درصد و نسبت میخ رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار امار اف و مقدار احتمال برای مدل کلی به ترتیب 104.239 و 0.0000 است به این معنی که مدل به طور کلی معنادار است (چون مقدار احتمال این امار کمتر از 05/0 است) ضریب تعیین 0.405 است. بنابراین این فرضیه تایید می شود. فرضیه 3 این مطالعه نشان می دهد که: بین کارایی مدیریت رابطه مستقیمی وجود دارد. در این فرضیه از افزایش بازده دارایی ها برای ارزیابی کارایی مدیریت در بخش عملیاتی استفاده می شود. با توجه به اینکه مقدار امار اف و مقدار احتمال برای مدل کلی به ترتیب 327/3 و 046/0 است به این معنی که مدل به طور کلی معنادار است (چون مقدار احتمال این امار کمتر از 05/0 است) ضریب تعیین 052/0 است. بنابراین این فرضیه تایید می شود. در بخش 2 این پژوهش ضریب همبستگی 99/0-نشان میدهد که بین قیمت سهام در زمان ورود و بازده سهام رابطه کامل و معکوس وجود دارد. در نهایت بازده فصلی و سالانه سهام منتخب با بازده فصلی و سالانه سهام 3 شاخص شناخته شده بازار تحلیل و ارزیابی می شود. نتیجه نشان می دهد که بازده سهام انتخاب شده, با توجه به استراتژی باریک می تواند, به طور قابل توجهی برتر تر از بازگشت سهام از سه شاخص. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش کاربردی به نظر میرسد همانطور که بازار سرمایه در ایران خصوصا بازار سهام در جریان است اگر روند سرمایهگذاری بر اساس مدلهای کاملا علمی و معتبر تجربی باشد با اجتناب از رفتارهای هیجانی و مدیریت زمان و تعیین حد ضرر مناسب بازدهی بلند مدت قابل توجهی حاصل خواهد شد. نتیجه گیری و پیشنهادات در بخش 1 این پژوهش رابطه بین معیارهای قوطی باریک و نسبت قیمت به سود به نرخ رشد (میخ) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تست نشان دهنده یک رابطه مستقیم معنادار (سطح 5%) بین رشد سود فصلی; افزایش بازده دارایی; و جدید قیمت بالا و نسبت میخ. با توجه به نتیجه عملی بخش 2 این مطالعه تفکر اونیل,

یعنی انتخاب تنها یک سهام و طراحی مدل کانسلیم که منجر به بخشی از سهام پیشرو می شود. در بحث بازده سهام منتخب یعنی بازدهی کلان بیشتر از بورس و مقایسه بازده فصلی و سالانه سهام برتر (پتروشیمی زاگرس) با بازده فصلی و سالانه 3 شاخص بازار سهام شناخته شده این فرضیه نیز تایید شده است. بر اساس نتایج تحلیل ابر ایچیموکو مشخص شد که سهام زاگرس طی یک سال (1396 مربوط به 21 مارس 2017 تا 20 مارس 2018) سیگنال خروجی قوی صادر نکرده است. بنابراین, تفکر زمان اونیل نشان می دهد یک سرمایه گذاری بلند مدت, با توجه به این مطالعه ملاقات. برای ترویج بازار سرمایه طبق اصل 44 یکی از راهبردهای اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه که دولت می تواند در برنامه سیاست های اجرایی خود استفاده کند اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری بنگاهها در سطح اقتصاد خرد و تسریع رشد اقتصادی از طریق کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در سطح اقتصاد کلان است. علاوه بر این, انجام سیاست های پولی از طریق متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ بهره بانکی, نرخ ارز, عرضه پول و غیره. به عنوان متغیرهای موثر بر شاخص کل سهام تحرک سرمایه و تاثیر انتشار بازار مالی بر عملکرد بهتر بازار سرمایه از دیگر راهکارهای اجرایی دولت در جهت ارتقای سطح بازار سرمایه است. اولین گامی که یک سرمایه گذار مبتدی باید برای ورود به بازارهای سرمایه بردارد شناخت صحیح خود و بازار سرمایه (مالی و رفتاری) است. در این دوره: برنامه ریزی; با تکیه بر درسهای خود توجه به اخبار و پرهیز از رانت و شایعات و حاشیه هایش و در نهایت حرکت مستمر و متمرکز در این راستا فضایی سالم و فردایی بهتر را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد و مبنای موفقیت فرد خواهد بود.

کلیدواژهها

منابع

[1] عباسی, ع. و جهرمی, ح. (2012). "سوددهی قواعد تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با واگذاری بوت استرپ" فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت سبد سهام). 3, شماره 12, ص 61-79. (به فارسی)

[2] بهمنی زرگری,ر.امینی لاری,م. (2015). ارایه الگوریتم تجارت خودکار بر اساس شاخص های بورس اوراق بهادار ایران. مجله علوم کاربردی جدید. 4(1) .صص 43-49. (به فارسی)

[3] بی اوغلو, ب. و ایوانف, م. (2008). تجزیه و تحلیل فنی می تواند سهام باریک (منتشر نشده عمده مقدماتی گزارش پروژه). موسسه پلی تکنیک ورچستر, ورچستر, ما.

[4] چه, جی جی, کیم, ای. دبلیو و جانگ هیونگ, ل. (2011). یک نسخه ساده شده می تواند باریک استراتژی سرمایه گذاری سود سرمایه گذاران ساده و بی تکلف?. مقالات کسب و کار و اطلاعات, 8.

[5] فتحی, س. و پرویزی, ن. (2016). "سوددهی تحلیل تکنیکال: ترکیب اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک" فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی).7, شماره 28, صص 41-53. (به فارسی)

[6] ژیلت, 2005, یک تست تجربی از کارایی بازار سهام. موسسه اقتصاد و اقتصاد سنجی.

[7] گیلیگان (2009). تجزیه و تحلیل استراتژی خروج با می تواند سهام باریک. مجله موسسه پلی تکنیک ورستر. کد پروژه: محمدجواد 300. pg شماره 1-58.

[8] گودرزی, یک,. (2013). "استفاده از تصمیمگیری چند ویژگی در رتبهبندی سهام با مدل قوطی باریک" فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت سبد سهام). 4, شماره 16, صص 155-171. (به فارسی)

[9] کیوساکی, ر. و لچتر, ش.(1999). "ربع: راهنمای پدر ثروتمند برای ورود وجه نقد پدر ثروتمند". (2013). تهران: ناشران ستوس.

[10] کیوساکی, ر.(2000)."راهنمای پدر ثروتمند برای سرمایه گذاری: ثروتمندان روی چه چیزی سرمایه گذاری می کنند که فقرا و طبقه متوسط این کار را نمی کنند!”. مترجم: سپهر پور, ن. (2011). تهران: ناشران اوین.

[11] لوتی, خرده, ریوم, (2013). عملکرد بهتر در بازار گسترده: استفاده از استراتژی باریک می تواند. مجله الکترونیکی اسبس جلد.9, شماره 1. تابستان 2013, شاپای: 1557-5004, صفحه. شماره 90-96.

[12] لوتی, م. کرام, م. ریوم, د. (2014). اوپیام دوم: تفسیری از استراتژی سرمایه گذاری قوطی لیم. مجله حسابداری و دارایی. 14(5) .114-123.

[13] لوتی, م. کبیر حسن, م. ریوم, د. (2017). یک برنامه کاربردی از می تواند باریک سرمایه گذاری در معیار داو جونز. مجموعه مقالات از 9 کنفرانس سالانه تحقیقات کسب و کار امریکا 10 - 11 جولای 2017, وسبک لاگواردیا شرق هتل, نیویورک, شابک ایالات متحده: 978-1-925488-41-8.

[14] لیم, اس. مستا. (2016). هنوز ایچیموکو نمودار ابر کار می کنند و بهتر در ژاپن کار می کنند?. فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی. 16(1) .18-24.

[15] منش پاتل. (2010). تجارت با ابرهای ایچیموکو :راهنمای ضروری برای تجزیه و تحلیل فنی ایچیموکو کینکو هیو. ویلی, شهر نیویورک.

[16] میرزایی, ساعت,. (2017). "بکارگیری الگوریتمهای ژنتیک چندهدفه در بهینهسازی سبد سهام توسط سرمایهگذاران فنی" مجله فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت سبد سهام).7 ن0. 29, ص. 67-84. (به فارسی)

[17] نجفی, محمد و عسگری, ف. (2013). استفاده از تحلیل کانسلیم برای ارزیابی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم امریکایی. 9, (4بازدید کنندگان), 129-134. (به فارسی)

[18] نیکول الیوت. (2007). نمودارهای ایچیموکو: مقدمه ای بر ابرهای ایچیموکو کینکو. هریمن خانه, کمبریج.

[19] رودپشتی. (2012). "بررسی می تواند مدل های باریک ارزیابی عملکرد بر اساس" فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 3, شماره 10, صص 41 - 61. (به فارسی)

[20] شادلر, اف. پی. و پنبه, بی. دی. (2008). در حال صفحه نمایش سهام یک ابزار مفید برای سرمایه گذاران?. بررسی خدمات مالی, شماره 17, 185-201.

[21] تهرانی, ر., اسماعیلی, م. (2012)."بررسی تاثیر شاخص های مهم تحلیل تکنیکال بر سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران",

مجله فصلنامه دانش مالی تحلیل امنیت (مطالعات مالی), جلد. 5, شماره 13, صص 21-33. (به فارسی)

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.